มกราคม 2550
กุมภาพันธ์ 2550
มีนาคม 2550
เมษายน 2550
พฤษภาคม 2550
มิถุนายน 2550
กรกฎาคม 2550
สิงหาคม 2550
กันยายน 2550
ตุลาคม 2550
พฤศจิกายน 2550
ธันวาคม 2550
รวมมูลค่าสะสม 2550

มูลค่าสะสมการนำเข้า/ส่งออกสินค้าปศุสัตว์
มกราคม - ธันวาคม 2550
     
 
มูลค่าการนำเข้า
(บาท)
มูลค่าการส่งออก
(บาท)
1. โคเนื้อ และผลิตภัณฑ์ 9,086,810,082 543,081,726
2. โคนม และผลิตภัณฑ์ 17,174,088,445 4,506,324,638
3. กระบือ และผลิตภัณฑ์ 336,568,832 29,318,203
4. สุกร และผลิตภัณฑ์ 772,104,506 1,765,241,270
5. แพะ และผลิตภัณฑ์ 20,389,618 1,667,804
6. แกะ และผลิตภัณฑ์ 1,366,627,177 35,215,369
7. ไก่เนื้อ และผลิตภัณฑ์ 295,809,067 34,509,621,645
8. ไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์ 251,520,116 952,318,926
9. เป็ดเนื้อ และผลิตภัณฑ์ 36,851,685 3,415,816,897
10.เป็ดไข่ และผลิตภัณฑ์ - 9,064,476
11.สัตว์อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ 1,512,899,423 421,576,495
12.ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 4,597,227,851 11,549,474,261
13.ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง - 7,614,316,969
14.เอ็นเทียมสำหรับสุนัขเคี้ยวเล่น Dog Chews และอื่นๆ - 1,253,924,891
15.ปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบและอาหารเสริมสำหรับสัตว์ 31,548,443,243 25,108,939,510
รวม 66,999,340,045 91,715,903,081

 

มูลค่ารวมการนำเข้า/ส่งออกสินค้าปศุสัตว์รายเดือน ปี 2550
     
เดือน
นำเข้า(พันล้านบาท) ส่งออก(พันล้านบาท)
มกราคม
4.162
7.087
กุมภาพันธ์
4.952
6.813
มีนาคม
6.046
7.323
เมษายน
5.686
7.183
พฤษภาคม
5.593
7.158
มิถุนายน
5.690
7.581
กรกฎาคม
5.160
7.167
สิงหาคม
5.321
7.826
กันยายน
5.861
7.406
ตุลาคม
5.804
8.861
พฤศจิกายน
7.038
9.103
ธันวาคม
5.682
8.201
รวม
66.995
91.079