มกราคม 2548
กุมภาพันธ์ 2548
มีนาคม 2548
เมษายน 2548
พฤษภาคม 2548
มิถุนายน 2548
กรกฎาคม 2548
สิงหาคม 2548
กันยายน 2548
ตุลาคม 2548
พฤศจิกายน 2548
ธันวาคม 2548
รวมมูลค่าสะสม 2548

มูลค่าสะสมการนำเข้า/ส่งออกสินค้าปศุสัตว์
มกราคม - ธันวาคม 2548
     
 
มูลค่าการนำเข้า
(บาท)
มูลค่าการส่งออก
(บาท)
1. โคเนื้อ และผลิตภัณฑ์ 8,711,973,470 1,432,115,196
2. โคนม และผลิตภัณฑ์ 14,419,405,206 4,771,374,754
3. กระบือ และผลิตภัณฑ์ 499,365,983 76,100,398
4. สุกร และผลิตภัณฑ์ 118,163,650 1,644,641,513
5. แพะ และผลิตภัณฑ์ 29,692,629 908,259
6. แกะ และผลิตภัณฑ์ 2,698,011,826 279,997,465
7. ไก่เนื้อ และผลิตภัณฑ์ 636,936,189 31,574,751,183
8. ไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์ 190,610,054 385,788,680
9. เป็ดเนื้อ และผลิตภัณฑ์ 55,895,967 1,843,133029
10.เป็ดไข่ และผลิตภัณฑ์ 1,350,131 127,346
11.สัตว์อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ 915,974,670 389,593,224
12.ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 2,647,582,018 11,817,124,028
13.ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง - 4,677,841,457
14.เอ็นเทียมสำหรับสุนัขเคี้ยวเล่น Dog Chews และอื่นๆ - 1,701,906,732
15.ปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบและอาหารเสริมสำหรับสัตว์ 28,374,450,749 2,697,760,244
รวม 59,299,412,542
63,293,163,508

 

มูลค่ารวมการนำเข้า/ส่งออกสินค้าปศุสัตว์รายเดือน ปี 2548
     
เดือน
นำเข้า(พันล้านบาท) ส่งออก(พันล้านบาท)
มกราคม
2.492
4.326
กุมภาพันธ์
1.861
4.764
มีนาคม
4.584
5.253
เมษายน
5.209
4.279
พฤษภาคม
6.131
6.150
มิถุนายน
7.076
4.751
กรกฎาคม
5.271
5.884
สิงหาคม
6.803
5.045
กันยายน
4.095
5.654
ตุลาคม
5.373
5.740
พฤศจิกายน
5.293
5.794
ธันวาคม
4.998
5.034
รวม
59.186
62.674