1. แนะนำระบบ
2. ขอบเขตการให้บริการด้่านปศุสัตว์
3. คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการขอรับบริการ Online
- การยื่นคำร้องขอรับบริการ
- การส่งหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต
4. ระบบให้บริการด้านปศุสัตว์ Online

4.1 ระบบยื่นคำร้องขอรับบริการด้านปศุสัตว์ (ผู้ประกอบการ)
ระบบยื่นคำร้องขอรับบริการด้านปศุสัตว์ (ผู้ประกอบการ)
เลือกใช้งาน  ผ่านเครือข่ายหลัก

4.2 ระบบอนุมัติใบคำขอด้านปศุสัตว์ (เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์)
ระบบอนุมัติใบคำขอด้านปศุสัตว์ (เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์)
เลือกใช้งาน ผ่านเครือข่ายหลัก 

4.3 ระบบให้บริการจองเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
ระบบให้บริการจองเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
เลือกใช้งาน ผ่านเครือข่ายหลัก 

4.4 ระบบให้บริการรายงานสถิติสัตว์ป่วย และการเกิดโรคระบาด ของสถานพยาบาลเอกชน
ระบบให้บริการรายงานสถิติสัตว์ป่วย และการเกิดโรคระบาด
เลือกใช้งาน  ผ่านเครือข่ายหลัก

หมายเหตุ ข้อ 4.1-4.4 ถ้าคลิกที่ รูปไอคอน ระบบจะทำการเลือกเครือข่ายให้อัตโนมัติในการใช้งาน

5. ติดต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ Online (กรมปศุสัตว์)
- ด่านกักกันสัตว์
6. ดาวน์โหลดเอกสารแนบเพิ่มเติม
- การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์
- การขอจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชน
- การขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
7. คู่มือการขอรับบริการ
- การขอรับบริการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
- การขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
- การขอใบอนุญาตผลิต /ขาย /นำเข้าซึ่งอาหารสัตว์
8. กระดานสนทนา
9. ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. คำแนะนำเพิ่มเติม (สำหรับเจ้าหน้าที่)
- การจัดทำใบคำร้องต้นแบบ และการบันทึกเบอร์หู
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
สำนักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
กองสารวัตรและกักกัน
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

 

พัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ Tel. 0-2653-4444 ต่อ 2342 Fax 0-2653-4925  Email : admin@dld.go.th