ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค [ กลุ่ม 1 ] [ กลุ่ม 2 ] [ กลุ่ม 3 ] [ กลุ่ม 4 ] [ กลุ่ม 5 ] [ กลุ่ม 6 ] [ กลุ่ม 7 ] [ กลุ่ม 8 ] [ กลุ่ม 9 ] [ กลุ่ม 10 ]
เบอร์โทร กลุ่ม 1-10
E -mail Address : dcontrol8@dld.go.th
โทรสาร 0 2653 4865
หน่วยงาน
ตำแหน่ง
เบอร์ภายใน
มือถือ
e-mail address
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมเคลื่อนย้าย
นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
4178
08 1981 1072
burins@dld.go.th
ฝ่ายสารวัตร โทรสาร 0 2653 4444 ต่อ 4371
นายคมสัน รุ่งเรือง
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
4177
08 1558 5575
komsanr@hotmail.com
นายธานินทร์ แสงทับทิม
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
4177
-
dcontrol8@dld.go.th
ฝ่ายพิธีการเคลื่อนย้าย
นายเชาวน์วิทย์ กังแฮ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
4175
08 1337 7233
dcontrol8@dld.go.th
นางสำอางค์ ช้างอยู่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4175
08 3884 1234
dcontrol8@dld.go.th
นางสาวทัศนีย์ สมานอารีย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4175
08 1620 1997
tassanee.s@dld.go.th
นางสาวกาญจนา เอี่ยมประชาชอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4175
08 6702 3595
dcontrol8@dld.go.th
นางสาวธัญดา เนื่องจรรยา
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
4179
08 4077 6377
dcontrol8@dld.go.th
นายสุขสันต์ ปัจฉิมยาม
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
4175
08 9811 2114
dcontrol8@dld.go.th
ฝ่ายเทคนิคเคลื่อนย้ายต่างประเทศ
นางสาวพจณา สากระแสร์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
4174
08 5121 5665
photchanas@dld.go.th
ศูนย์จัดทำระบบ NID และระบบ e-Movement
ฝ่าย NID
นายชาคริต ภูมิศรีจันทร์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
4177
08 9894 1142
dcontrol8@dld.go.th
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
4177
08 3295 1661
dcontrol8@dld.go.th
นางสาวลมัย นามมงคล
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
4177
08 1741 3537
lamai.n@dld.go.th
นางสาวศรีชยา สอนมีทอง
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
5112
08 7403 2095
nid.th@dld.go.th
นางสาวดวงนภา สำราญรมย์
เจ้าหน้าที่วางระบบคอมพิวเตอร์
5112
08 9677 0702
nid.th@dld.go.th
ฝ่าย e-Movement
นางสาวมลิวัลย์ พรมสุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
4177
08 1006 1049
dcontrol8@dld.go.th
นางสาวสิริพร จำรัส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4178
08 8097 9946
dcontrol8@dld.go.th
นายกฤษณ์ธร พานทอง

พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

4178
08 8097 9945
dcontrol8@dld.go.th
นายศักดิ์ชัย เลียงขะมะ
เจ้าหน้าที่วางระบบคอมพิวเตอร์
4178
08 5342 0743
dcontrol8@dld.go.th
ปรับปรุง ณ วันที่ 30 มกราคม 2555

พัฒนาโดย ส่วนควบคุมเคลื่อนย้ายและกักกัน สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

โทร. 0 2653 4444 ต่อ 4177 e-mail : dcontrol8@dld.go.th