1. แนะนำระบบ
2. ขอบเขตการให้บริการด้่านปศุสัตว์
3. คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการขอรับบริการ Online
- การยื่นคำร้องขอรับบริการ
- การส่งหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต
4. ระบบให้บริการด้านปศุสัตว์ Online

4.1 ระบบยื่นคำร้องขอรับบริการด้านปศุสัตว์ (ผู้ประกอบการ)
ระบบยื่นคำร้องขอรับบริการด้านปศุสัตว์ (ผู้ประกอบการ)
เลือกใช้งาน  ผ่านเครือข่ายหลัก

4.2 ระบบอนุมัติใบคำขอด้านปศุสัตว์ (เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์)
ระบบอนุมัติใบคำขอด้านปศุสัตว์ (เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์)
เลือกใช้งาน ผ่านเครือข่ายหลัก 

4.3 ระบบให้บริการจองเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
ระบบให้บริการจองเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
เลือกใช้งาน ผ่านเครือข่ายหลัก 

4.4 ระบบให้บริการรายงานสถิติสัตว์ป่วย และการเกิดโรคระบาด ของสถานพยาบาลเอกชน
ระบบให้บริการรายงานสถิติสัตว์ป่วย และการเกิดโรคระบาด
เลือกใช้งาน  ผ่านเครือข่ายหลัก

หมายเหตุ ข้อ 4.1-4.4 ถ้าคลิกที่ รูปไอคอน ระบบจะทำการเลือกเครือข่ายให้อัตโนมัติในการใช้งาน

5. ติดต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ Online (กรมปศุสัตว์)
- ด่านกักกันสัตว์
6. ดาวน์โหลดเอกสารแนบเพิ่มเติม
- การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์
- การขอจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชน
- การขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
7. คู่มือการขอรับบริการ
- การขอรับบริการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
- การขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
- การขอใบอนุญาตผลิต /ขาย /นำเข้าซึ่งอาหารสัตว์
8. กระดานสนทนา
9. ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. คำแนะนำเพิ่มเติม (สำหรับเจ้าหน้าที่)
- การจัดทำใบคำร้องต้นแบบ และการบันทึกเบอร์หู

คำแนะนำการยื่นคำร้องสำหรับผู้ประกอบการ


ขั้นตอนสำหรับผู้ประกอบการ ในการขอรับบริการ ขอใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญ หรือใบเคลื่อนย้ายสัตว์ และใบอนุญาตด้านปศุสัตว์อื่น ๆ ของกรมปศุสัตว์ มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
การลงทะเบียน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ในกรณีที่มีรหัสสถานประกอบการแล้วให้ข้ามไป
ขั้นตอนที่ 2)
ผู้ขอรับบริการต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ โดยเลือกที่เมนู ลงทะเบียน ที่อยู่ทางซ้ายมือของหน้าจอ และทำการกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะไปปรากฏในใบคำขอ หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว ระบบจะออกรหัสผู้ประกอบการ 9 หลัก และรหัสผ่าน 5 หลัก เพื่อใช้เป็นรหัสในการเข้าระบบ และสามารถนำมาใช้ในครั้งต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ ประเภทของผู้ประกอบการมี ดังนี้

1. บุคคล กรณีที่มีการจดทะเบียนเป็นแบบบุคคล
2. นิติบุคคล กรณีที่มีการจดทะเบียนเป็นแบบนิติบุคคล

ผู้ขอรับบริการสามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยเลือกที่เมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน
ผู้ขอรับบริการสามารถเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้ โดยเลือกที่เมนู แก้ไขข้อมูล
สำหรับผู้ขอรับบริการที่มีรหัสผู้ประกอบการแล้ว สามารถระบุรหัสสถานประกอบการ ที่ช่องรหัสสถานประกอบการ และรหัสผ่านที่ช่อง รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบได้เลย

ขั้นตอนที่ 2
เลือกใบคำขอ
หน้าจอทางด้านขวามือจะปรากฏแบบคำขอต่าง ๆ ตามระบบ โดยผู้ขอรับบริการสามารถคลิกที่เครื่องหมาย + หน้าระบบต่าง ๆ เพื่อเข้าไปเลือกใบคำขอตามที่ต้องการ ดังนี้
1. ฟาร์มมาตรฐาน เป็นการ ขอตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ และทุกชนิดสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ดูแล ประกอบไปด้วย

 • แบบฟอร์มขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 • แบบฟอร์มขอรับรองมาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
2. เคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ (มีการปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตนำหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในประเทศ
 • แบบฟอร์มขออนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรไทย
 • แบบฟอร์มขออนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์ออกราชอาณาจักรไทย
 • แบบฟอร์มขออนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรไทย
 • แบบฟอร์มขออนุญาตค้าสัตว์/ซากสัตว์
 • แบบฟอร์มขอจัดตั้งสถานกักกันสัตว์เอกชน
 • แบบฟอร์มขอจัดตั้งสถานกักเก็บซากสัตว์เอกชน
3. สถานพยาบาลสัตว์
 • แบบฟอร์มขอจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
4. โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
 • แบบฟอร์มขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์-โรงพักสัตว์
5. โรงงานเพื่อการส่งออก
 • แบบฟอร์มขอรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก
6. อาหารสัตว์
 • แบบฟอร์มขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์
 • แบบฟอร์มขออนุญาตขำเข้าอาหารสัตว์
 • แบบฟอร์มขออนุญาตขายอาหารสัตว์
 • แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์


ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลใบคำขอ
ผู้ขอรับบริการต้องกรอกข้อมูลตามช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณาต่อไป
คำแนะนำในการกรอกหน้าจอใบคำขอ
กดปุ่ม เพื่อเลือกข้อมูล
กดปุ่ม เพื่อเลือกวันที่จากปฏิทิน
กดปุ่ม กลับ เพื่อกลับไปยังหน้าเมนูคำขอ
กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล และส่งให้กรมปศุสัตว์พิจารณาต่อไป
กดปุ่ม ยกเลิก เพื่อยกเลิกข้อมูลที่กรอกไปทั้งหมด
กดปุ่ม เพื่อเปิดหน้าจอรายละเอียดที่ต้องการบันทึก เช่น ชนิดสัตว์ที่ต้องการขอเคลื่อนย้าย

กดปุ่ม พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าจอใบคำ หลังจากนั้นผู้ขอรับบริการสามารถพิมพ์ใบคำขอออกเครื่องพิมพ์ได้ ( ปุ่มพิมพ์จะปรากฏก็ต่อเมื่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว )

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบสถานะใบคำขอ
ผู้ขอรับบริการสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะของใบคำขอว่าอยู่ในขั้นตอนใน โดยเลือกที่เมนู ตรวจสอบสถานะใบคำขอ โดยเมนูนี้จะปรากฏหลังจากที่ login เข้าสู่ระบบแล้ว
ในกรณีที่ใบคำขอถูกอนุมัติแล้ว ข้อมูลจะไปปรากฏอยู่ในเมนู รายการใบคำขอที่ผ่านการอนุมัติ

คำแนะนำ
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ หลังจากกดปุ่มตกลงแล้ว ระบบจะทำการ Login ให้อัตโนมัติ
ในกรณีที่ต้องการ Login ด้วยรหัสสถานประกอบการอื่น ๆ ให้กดปุ่ม logout ก่อน แล้วจึงทำการ login เข้าสู่ระบบใหม่
หลังจากกดปุ่มบันทึกใบคำขอแล้ว ควรกดปุ่มพิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบคำขอเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

พัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ Tel. 0-2653-4444 ต่อ 2342 Fax 0-2653-4925  Email : admin@dld.go.th