1. แนะนำระบบ
2. ขอบเขตการให้บริการด้่านปศุสัตว์
3. คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการขอรับบริการ Online
- การยื่นคำร้องขอรับบริการ
- การส่งหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต
4. ระบบให้บริการด้านปศุสัตว์ Online

4.1 ระบบยื่นคำร้องขอรับบริการด้านปศุสัตว์ (ผู้ประกอบการ)
ระบบยื่นคำร้องขอรับบริการด้านปศุสัตว์ (ผู้ประกอบการ)
เลือกใช้งาน  ผ่านเครือข่ายหลัก ผ่านเครือข่ายสำรอง

4.2 ระบบอนุมัติใบคำขอด้านปศุสัตว์ (เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์)
ระบบอนุมัติใบคำขอด้านปศุสัตว์ (เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์)
เลือกใช้งาน ผ่านเครือข่ายหลัก ผ่านเครือข่ายสำรอง

4.3 ระบบให้บริการจองเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
ระบบให้บริการจองเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
เลือกใช้งาน ผ่านเครือข่ายหลัก  ผ่านเครือข่ายสำรอง 

4.4 ระบบให้บริการรายงานสถิติสัตว์ป่วย และการเกิดโรคระบาด ของสถานพยาบาลเอกชน
ระบบให้บริการรายงานสถิติสัตว์ป่วย และการเกิดโรคระบาด
เลือกใช้งาน  ผ่านเครือข่ายหลัก   ผ่านเครือข่ายสำรอง

5. ติดต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ Online (กรมปศุสัตว์)
- ด่านกักสัตว์
6. ดาวน์โหลดเอกสารแนบเพิ่มเติม
- การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์
- การขอจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชน
- การขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
7. คู่มือการขอรับบริการ
- การขอรับบริการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
- การขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
- การขอใบอนุญาตผลิต /ขาย /นำเข้าซึ่งอาหารสัตว์
8. กระดานสนทนา
9. ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. คำแนะนำเพิ่มเติม (สำหรับเจ้าหน้าที่)
- การจัดทำใบคำร้องต้นแบบ และการบันทึกเบอร์หู


  เรียน ผู้ประกอบการนำเข้าอาหารสัตว์ด้วยระบบมาตรฐานปศุสัตว์(e-Service)

 ตามที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้ให้บริการนำเข้าอาหารสัตว์ผ่านระบบ e-Service

ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 แล้วนั้น

 จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยกรอกแบบสอบถาม และกรุณาส่งแบบสอบถามกลับที่ E-mail afvc2@dld.go.th

ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 เพื่อจะได้ปรับปรุงการให้บริการต่อไป

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือดังกล่าว

Link แบบฟอร์ม http://afvc.dld.go.th/forum.php?mod=viewthread&tid=194&extra=Array

แนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบมาตรฐานปศุสัตว์

การมารับเอกสารแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)

การแก้ปัญหาที่ไม่สามารถรับค่าบางฟิลด์ในระบบมาตรฐานปศุสัตว์ได้


เอกสารแนะนำการใช้งานระบบมาตรฐานปศุสัตว์ ผ่านระบบเครือข่ายหลัก และเครือข่ายสำรอง

สอบถามข้อมูล (โทร. 0-2653-4444)

1. การใช้งานระบบในส่วนความรับผิดชอบของ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.)

มาตรฐานฟาร์ม ต่อ 3155
Health Certificate ต่อ 3134 หรือ 3153
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ต่อ 3141-42

2. การใช้งานระบบในส่วนความรับผิดชอบของ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

อาหารสัตว์

3. การใช้งานระบบในส่วนความรับผิดชอบของ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.)

สถานพยาบาลสัตว์เอกชน
การใช้งานระบบให้บริการรายงานสถิติสัตว์ป่วย
4. การใช้งานระบบให้บริการจองเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
กองอาหารสัตว์ (กอส.)โทร. 0-2653-4489
5. ปัญหาด้านเทคนิค เช่น ระบบล่ม หรือไม่สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้ หรือชื่อบัญชี login ของเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการสูญหาย
ศูนย์สารสนเทศ โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 2332 , 2342 โทรสาร 0-2653-4925
อีเมล์ callcenter_ict@dld.go.th นอกเวลาทำการ 081-2551307

พัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 2332 , 2342 โทรสาร 0-2653-4925 อีเมล์ callcenter_ict@dld.go.th